[happyforms id="537" /]

Link do płatności za konsultacje online

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do płatności za konsultacje online z dr M. Braczkowską.

W przypadku wpłat z kont zagranicznych prosimy o bezpośredni przelew na konto bankowe z tytułem przelewu: Przelew za konsultacje online z dr M. Braczkowską

Numer konta: PL32 1160 2202 0000 0000 6193 7347

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin  dotyczy możliwości korzystania z wizyt online za pośrednictwem serwisu LIVIConnect, działającego pod adresem www.liviconnect.com   oraz http://www.centrum.polkard.pl w zakładce konsultacje online , strona internetowa   prowadzoną przez Polkard Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jaroszyka 3 , 10-687 Olsztyn, nr NIP: 739-020-05-25, REGON : 004450622 zwaną w niniejszym regulaminie Polkard.

 Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Polkard – Centrum Stomatologiczno-Medyczne Lekarzy Specjalistów, Polkard Sp. z o.o. ul. Jaroszyka 3 , 10-687 Olsztyn, nr NIP: 739-020-05-25, REGON : 004450622

2. LIVIConnect – darmowa platforma umożliwiająca odbycie konsultacji online

3.Strona internetowa Polkard Centrum – strona internetowa POLKARD Centrum Stomatologiczno-Medycznego Lekarzy Specjalistów działająca pod adresem  http://www.centrum.polkard.pl

2. Formularz rejestracji  – dostępny na stronie www.centrum.polkard.pl formularz , umożliwiający zapisanie się na konsultację online

3. Użytkownik/Pacjent – osoba fizyczna, korzystającą ze strony www.centrum.polkard.pl oraz platformy LIVIConnect w celu odbycia konsultacji medycznej drogą online

5. Czas weryfikacji opłaty za wizytę drogą online – czas, w jakim Polkard zweryfikuje odpłatność za wizytę drogą online

6. Polkard – Centrum Stomatologiczno-Medyczne Lekarzy Specjalistów, Polkard Sp. z o.o. ul. Jaroszyka 3 , 10-687 Olsztyn, nr NIP: 739-020-05-25, REGON : 004450622.

7. Konsultacja online – kontakt z lekarzem specjalistą bez wychodzenia z domu w formie np.; rozmowy video

8. Regulamin – zbiór warunków i zasad na podstawie, których istniej możliwość odbycia konsultacji lekarskiej drogą online. Udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.centrum.polkard.pl  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić  swobodne zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu przed jego akceptacją.

9. Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2. Zasady korzystania z wizyt online

1. Użytkownik/Pacjent-zobowiązany jest do korzystania z usług drogą online zgodny z obowiązującym prawem, zasadami spółżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem

2. W celu umówienia się na konsultację online należy ; wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na www.centrum.polkard.pl w zakładce konsultacje online lub zadzwonić pod numer  089 543-06-86, 663-83-83-11, 731-206-904 bądź  wysłać maila na adres: braczkowska.konsultacje@polkard.pl lub za pośrednictwem fb/instagram.

3. Obowiązkiem Użytkownika/Pacjenta jest podanie w formularzach, ankietach, oświadczeniach prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.

4.Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „ robaki” etc).

5. Przed konsultacją online zalecamy wykonanie dobrej jakości zdjęć potrzebnych do pełnej analizy i kwalifikacji na indywidualny plan terapeutyczny. Dokładną instrukcję otrzymacie Państwo od nas w mailu.

6.Rekomendujemy przesyłanie nam zdjęć drogą mailową w plikach np.: typu ZIP, RAR lub innych zabezpieczonych hasłem, uniemożliwiających odtworzenie ich treści osobom trzecim/nieuprawnionym.

7.Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Polkard danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczeń zdrowotnych, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w & 1 ustęp 6.

8. Informujemy,że nie wyrażamy zgody na nagrywanie konsultacji drogą online.

9. W przypadku kiedy konsultacja online nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Użytkownika ( np; nie odbierze telefonu , nie
odbierze połączenia video)opłacona kwota nie ulega zwrotowi.

10. Prawo do zwrotu opłaty za konsultację online nie przysługuje Użytkownikowi jeśli /kiedy/ w przypadku kiedy usługa nie odbyła się
z winy Użytkownika.

11. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jednorazowego przełożenia konsultacji online przez pacjenta do 24h przed umówionym spotkaniem – o ile drugi termin jest możliwy do zrealizowania przez lekarza. Kwota za konsultację online nie podlega zwrotowi w przypadku drugiego lub każdego kolejnego przełożenia wizyty z winy pacjenta.

§ 3.  Formy płatności

 

1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zapisaniu się na konsultację telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem social mediów należy wejść w zakładkę przelewy 24 znajdującej się stronie www.centrum.polkard.pl  i  dokonać wpłaty.

2. Płatności dokonujemy w przeciągu 48 h od otrzymania maila powitalnego z linkiem do przelewy 24. W przeciwnym wypadku, zarezerwowany termin konsultacji ulegnie anulowaniu. 

§ 4. Dane osobowe

 

1. W trakcie rejestracji na stronie internetowej www.centrum.plokard.pl  Użytkownik  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją świadczenia usługi medycznej.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Wypełniając formularz rejestracji użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r ( Dz.U.2018 poz..1000) dalej zwany ‘Ustawą” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwane „RODO”).

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest POLKARD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn, nr NIP: 739-020-05-25, REGON : 004450622 , KRS: 0000139708, mail :polkard@polkard.pl, telefon 089 541-83-83.

4. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail iod@polkard.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora. 

5. Dane osobowe Użytkownika przewarzane są na podstawie i w celu realizacji usługi medycznej. Administrator danych jest podmiotem leczniczym i jako taki jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy.

6. Zakres danych – dane osobowe przetwarzane na potrzeby konsultacji medycznej drogą online to ; imię, nazwisko, numer telefonu, adres mai, data i rodzaj usługi medycznej l oraz w uzasadnionych przypadkach zdjęcia służące analizie i doborze indywidualnego planu terapeutycznego.

7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi, a po jego zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych z wykonaniem usługi. Użytkownik ma prawo do zażądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu ( w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora ( w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków związanych ze świadczeniem usługi jaką jest konsultacja online) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie usług. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych użytkownika.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Polkard Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń z korzystaniu ze strony www.centrum.polkard.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności.

2. Polkard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę w przypadku , gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu.

3. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

4. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą , a Użytkownikiem , sądem właściwym jest Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19.06.2020 r.

 

Platforma Livi Connect („Platforma”) jest własnością KRY International AB, firmy zarejestrowanej w szwedzkim biurze rejestracji spółki (nr rejestracyjny 556967-0820) i ma adres Torsgatan 21, 113 21 Sztokholm, Szwecja (później jako: „KRY”, „my nas”). W niniejszej informacji o polityce prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśniamy, które dane osobowe o Tobie zbieramy oraz w jaki sposób przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas rejestracji i korzystania z Platformy (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). Wyjaśniamy również, jakie masz prawa i jak się z nami skontaktować, jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub masz pytania.

Warunki regulujące korzystanie z Platformy są określone w naszych Warunkach. Terminy zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), w tym między innymi dane osobowe, przetwarzanie, podmiot przetwarzający dane i administrator danych, mają takie samo znaczenie w niniejszej informacji o prywatności, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej tutaj.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Podczas rejestracji konta będziemy gromadzić określone dane osobowe, w tym imię i nazwisko, kraj, zawód, adres e-mail i numer telefonu. Podczas korzystania z platformy gromadzone będą również standardowe informacje techniczne, w tym informacje o systemie operacyjnym, sieci, znacznikach czasu użytkowania i adresie IP. Pliki wideo generowane przez platformę są przetwarzane tylko tymczasowo i nie są przechowywane w naszych systemach.

2. Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do wykonania umowy z tobą, w tym do uwierzytelnienia i zapewnienia dostępu do platformy, rozwiązywania problemów i zapewnienia, że platforma jest dostępna i bezpieczna oraz do egzekwowania warunków, na przykład w celu wykrywania i dochodzenia w sprawie oszustwa lub niewłaściwego korzystania z Platformy (RODO art. 6.1.b). Będziemy również wykorzystywać Twoje dane lub anonimowe dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, aby zrozumieć korzystanie z Platformy oraz zoptymalizować dostępność i jakość Platformy (RODO 6.1.f). Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie wiadomości, informacji i możliwości rozwoju zawodowego, wykorzystamy również Twoje dane osobowe, aby przesłać Ci takie informacje (RODO 6.1.a). Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami w otrzymanych wiadomościach e-mail. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli uważamy, że takie użycie jest uzasadnione w celu zapewnienia zgodności z procedurą prawną (RODO 6.1.c) lub w naszym uzasadnionym interesie w odpowiedzi na roszczenia, że wszelkie treści dostarczone przez lub dla Ciebie naruszają prawo osób trzecich, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego KRY, jego użytkowników lub ogółu społeczeństwa (RODO 6.1.f).

3. Jak długo przechowywane są twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia celów opisanych powyżej. Oznacza to, że dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo twoje konto pozostanie aktywne, chyba że będzie to niezbędne do egzekwowania Warunków, wymaganych przez prawo lub do odpowiedzi na roszczenia, jak opisano powyżej, w którym to przypadku będą przechowywane przez minimalny czas niezbędny do takich celów. Pliki wideo generowane przez platformę są przetwarzane tylko tymczasowo i nie są przechowywane w naszych systemach.

4. Jak dzielone są twoje informacje?

KRY angażuje podprocesory do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia infrastruktury technicznej i przesyłania strumieniowego wideo. Firmy te podlegają ścisłym umowom o przetwarzaniu danych i bezpieczeństwu, które ograniczają ich prawo do przetwarzania informacji w zakresie niezbędnym do świadczenia ich usług na rzecz KRY. Przetwarzanie twoich danych odbywa się na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli uważamy, że takie udostępnienie jest uzasadnione w celu zapewnienia zgodności z procesem prawnym, niezbędne do wykonania niniejszej Umowy lub odpowiedzi na roszczenia, jak opisano powyżej. Pamiętaj, że Twoje imię i nazwisko jest zawsze udostępniane osobie zapraszanej na konsultację.

5. Twoje prawa i sposób kontaktu z nami

Masz prawo: (i) zażądać, aby informacje o tobie zostały poprawione, ograniczone lub usunięte; (ii) sprzeciwić się niektórym czynnościom przetwarzania, oraz (iii) zażądać kopii danych osobowych, które KRY ma o tobie, w sposób umożliwiający ich odczytanie lub format do odczytu maszynowego. Jeśli KRY, po otrzymaniu takich wniosków, oceni, że nie może częściowo lub w pełni zrealizować tych wniosków, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym i przyczynach takiej oceny. Masz również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

KRY jest administratorem danych we wszystkich procesach przetwarzania związanych z Tobą danych osobowych. Pytania i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KRY można przesyłać do KRY lub naszego inspektora ochrony danych na adres privacy@kry.se lub korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. Możesz również skontaktować się z nami za pomocą adresu fizycznego podanego powyżej.

6. KRY jako procesor danych

W ramach udostępniania Platformy KRY musi tymczasowo przetwarzać dane, które mogą stanowić dane osobowe Twoich pacjentów, w tym zaszyfrowane pliki wideo, numer telefonu i adres IP.

 

W związku ze zbliżającą się zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkard Sp. z o.o.  w Olsztynie ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn,
        NIP 739-020-05-25  (nr tel.: 89 541 83 83), adres e-mail: polkard@polkard.pl).

2. W Polkard Sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych , kontakt e-mail iod@polkard.pl

3. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wystawienia faktury, w związku z realizacją zamówienia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b. RODO

4. W związku z przetwarzaniem przez Polkard Sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16  RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17  RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

5. Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na utrwalenie przez Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Braczkowska mojego wizerunku przed, w trakcie oraz po udzielonych w gabinecie świadczeniach oraz na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z działalnością Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Braczkowska, w tym w szczególności na:

1) zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami;

2) rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku, w tym także wykorzystanie w celach promocyjno-reklamowych na wszelkich możliwych polach eksploatacji, w szczególności w:

a) mediach elektronicznych (Internet),

b) prasie,

c) broszurach, ulotkach, gazetkach, itp.;

3) obrót egzemplarzami fotograficznymi w wersji elektronicznej i papierowej oraz nagraniami, na których utrwalono ten wizerunek;

4) przechowywanie w dokumentacji medycznej egzemplarzy fotograficznych w wersji elektronicznej i papierowej oraz nagrań, na których utrwalono ten wizerunek.

2. Wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani innych praw, w tym wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Braczkowska z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku w sposób opisany w niniejszej zgodzie.

4. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie, zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.